Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.namzalezy.pl prowadzony jest przez Wojciecha Siryka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

ONLINE VIDEO MEDIA WOJCIECH SIRYK
ul. Juliusza Słowackiego 24
35-060, Rzeszów
NIP: 8133759018
REGON: 368556235
Adres e-mail: kontakt@namzalezy.pl

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok szczegółowych informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru do Klienta określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru lub udzielenia Licencji do Utworu (Utworów) na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.).

4. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczna zawierającą Umowę sprzedaży lub Umowę licencji, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

8. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, funkcjonujący pod adresem internetowym: www.sklep.namzalezy.pl.

9. Sprzedający – Wojciech Siryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ONLINE VIDEO MEDIA WOJCIECH SIRYK z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów, NIP 8133759018, REGON 368556235, adres e-mail: skleprynkowy@gmail.com.

10. Strona Towaru – podstrona na stronie www Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru.

11. Towar lub Towary – artykuły odzieżowe i akcesoria oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym.

12. Trwały nośnik danych – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego przez Sprzedawcę, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji, a w tym oferowanych Utworów w niezmienionej postaci.

13. Umowa licencji (Licencja) – umowa o korzystanie z utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotycząca udzielenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za zapłatą Ceny licencji na szczególnych warunkach określonych w treści niniejszego regulaminu.

14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, za pomocą Sklepu internetowego.

15. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z poźn. zm.).

16. Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, szczegółowo określony w art. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

17. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług realizowanych za pomocą Sklepu Internetowego.

18. Zamówienie – oświadczenie woli złożone za pomocą formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 03.03.2020 r., Dz. U., poz. 344) , warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów sprzedaży, zasady i warunki dostarczania Usług za pomocą Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dla podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności zasady i warunki składania Zamówień, zapłaty Ceny, koszty oraz termin i sposoby dostawy, składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumentów lub Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumentów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Klientów, aż do wyczerpania zapasów.

3. Prezentowane w Sklepie internetowym informacje dotyczące Towarów i usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Wszystkie Towary oferowane na stronie www Sklepu internetowego do sprzedaży są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. W odniesieniu do przedmiotu Umowy licencji stanowiącego Utwór (Utwory) Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do korzystania z nich oraz dysponowania, nieograniczone w żaden sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich, oraz że prawa te są i będą wolne od roszczeń osób trzecich. Ponadto Sprzedawca oświadcza, że oferowane przez niego Utwory są całkowicie oryginalne, nie zawierają zapożyczeń z innego Utwory. Dodatkowo Sprzedawca oświadcza, że jego prawa do Utworu (Utworów) mogą być przeniesione w drodze dalszej licencji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), bez naruszania praw osób trzecich.

7. Użytkownik jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest wgrywanie zdjęć naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

8. Użytkownik, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

a) Prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.
b) Newsletter.

2. Korzystanie z Konta przez Użytkownika możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków:

a) Wypełnieniu formularza rejestracji.
b) Kliknięciu pola „zarejestruj” lub o podobnym znaczeniu, lub skorzystaniu z opcji rejestracji za pomocą konta posiadanego w portalu „Facebook” lub konta „Gmail”.
c) W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

3. Dokonując Zamówienia, Klient może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto, tak, aby przy kolejnych Zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła powinien zachować je w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu.

4. Klient proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w wypadku ich zmiany, przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Użytkownika.

5. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie internetowym. Konto jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym loginu i hasła dostępu do Konta.

6. Korzystanie z formularza Zamówienia polega na:

a) Wyborze przez posiadającego Konto Użytkownika Towaru.
b) Wyborze parametrów Towaru, np. ilość, dodatki itp., oraz sposobu doręczenia.
c) Podaniu następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP (zgodnie z art.106b ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. -tj. z dnia 9 listopada 2018 r. DZ.U. z 2018 r. , poz. 2174 z późn.zm.- brak wskazania numeru NIP przy składaniu Zamówienia przez Klienta, a tym samym wystawienie przez Sprzedającego paragonu niezawierającego tego numeru, uniemożliwia późniejsze wystawienie przez Sprzedającego faktury VAT dotyczącej tego Zamówienia).
d) Złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pola „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o podobnym znaczeniu – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).

7. Świadczenie usługi Newsletter:

a) Korzystanie z usługi Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej w sekcji „Konto” Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „zapisz” lub o podobnej treści. Do usługi Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta w Sklepie internetowym.
b) Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na korzystaniu z formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Użytkownika.

4. Umowa o świadczenie usługi newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, w tym prawidłowego działania formularza Zamówienia:

a) Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet.
b) Prawidłowo skonfigurowana Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari.
c) Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.
d) Wyłączone dodatki do przeglądarek uniemożliwiające wyświetlanie niektórych elementów stron, jak Adblock.

6. Sprzedający zastrzega, że korzystanie ze Sklepu internetowego może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci internet za które nie ponosi odpowiedzialności w związku z czym rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

7. Sprzedający zastrzega, że Towary umieszczone na Stronie Towaru mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu finalnego Towaru. Sprzedający informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań, nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Sklepie internetowym, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień wyświetlacza urządzenia, przeglądarki, systemu operacyjnego.

IV. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Klienta, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia a także potwierdzeniem przez Klienta zapoznania się z Regulaminem.

2. Złożenie Zamówienia następuje na zasadach przewidzianych sekcji Korzystanie z formularza Zamówienia powyżej.

3. Jeżeli Klient nie ma jeszcze utworzonego Konta, a chce je utworzyć możliwe jest przy dokonywaniu Zamówienia wprowadzenie loginu i ustalenie hasła, oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień.

4. Każde Zamówienie jest potwierdzane pocztą elektroniczną przez Sprzedającego. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 14 dni od daty złożenia Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili nadania Zamówieniu numeru.

5. Składając Zamówienie Klient jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.

6. W przypadku, gdy przedmiot Sprzedaży stanowią Utwory, Sprzedawca udziela Klientowi Licencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

7. Każdy Utwór jest przedmiotem odrębnej Licencji.

8. Udzielenie Licencji Klientowi następuje każdorazowo wraz z przeniesieniem prawa własności do Trwałego nośnika danych, na którym zostaje zapisany Utwór (Utwory), jeżeli wymaga tego właściwość Sprzedaży lub odrębne postanowienia niniejszego regulaminu.

9. Sprzedawca udziela na rzecz Klienta za zapłatą Ceny Licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie, bez prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na następujących polach eksploatacji, a w szczególności:

a) Odtwarzanie w dowolnym miejscu i czasie za pomocą komputera lub innych urządzeń elektronicznych wyłącznie na użytek osobisty.
b) Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem, za mocą zapisu magnetycznego lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie wyłącznie na potrzeby wykonania kopii zapasowej Utworu.
c) Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji Utworu oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie na potrzeby wykonania kopii zapasowej Utworu.

10. Dalsze rozpowszechnianie Materiałów wizualnych przez Kupującego naruszające zakres Licencji stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

V. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY

1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

a) Przedpłata na konto Sprzedającego poprzez płatność tradycyjnym przelewem, po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego.
b) Płatności elektroniczne zgodnie z zasadami operatora płatności.

2. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Całkowite koszty dostawy Zamówienia to suma kosztów transportu, opakowania i kosztów logistycznych. Ceny dostaw oraz rodzaj przesyłki uzależnione są od wymiarów oraz wagi zamawianych Towarów. Koszt przesyłki dla każdego Zamówienia wyliczany jest automatycznie w trakcie składania Zamówienia, po umieszczeniu Towaru w koszyku wyświetla się koszt dostawy. Koszt dostawy widoczny jest zawsze pod ceną każdego Towaru na Stronie Towaru. W momencie gdy, wyświetla się koszt dostawy: 0,00 zł oznacza to, że dostawa nie jest związana z dodatkowymi kosztami i Klient ponosi jedynie cenę Towaru.

3. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy widoczne są w zakładce Dostawy na stronie www Sklepu internetowego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Klient jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

5. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Klient proszony jest o nieprzyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep internetowy wysyła Zamówienia na obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej z tym, że dostawa do krajów innych niż Rzeczpospolita Polska dostępna jest wyłącznie dla Klientów będących Konsumentami.

2. Sklep internetowy nie realizuje Zamówień na rzecz podmiotów nie będących Konsumentami pochodzących spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W przypadku wyboru miejsca dostawy poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, koszt wysyłki Towaru zależy od wagi paczki oraz od kraju docelowego adresata, dlatego też Klient proszony jest, w celu ustalenia szczegółowych warunków Umowy sprzedaży i kosztów dostawy o kontakt ze Sprzedającym na adres mailowy: skleprynkowy@gmail.com.

4. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Czas realizacji Zamówienia podawany jest przy każdym Towarze na Stronie Towaru. Czas realizacji zamówienia dla poszczególnego produktu może być różny ze względu na okoliczności niezależne od Sprzedawcy, np. czasu dostawy od producenta.

7. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku płatności przelewem lub płatnością elektroniczną, albo z momentem dokonania Zamówienia – w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”.

8. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego i jego dostawców, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta mailowo lub telefoniczne. Klient ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia i anulowania Zamówienia, w przypadku gdy:

a) Formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych.
b) Klient nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta.

10. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów. W przypadku nieodebrania Towarów z uzgodnionym terminie, Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Sprzedającemu, w szczególności zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu poniesionych przez Sprzedającego kosztów transportu.

11. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

12. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Klient wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności nr NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

13. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną albo korzystając z formularza dostępnego w Sklepie internetowym). Jeżeli Klient prześle oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedający prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. Konsument, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, wysłać informację o odstąpieniu przed upływem terminy do złożenia oświadczenia.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Zwracane Towary Konsument powinien odesłać lub przekazać na następujący adres: IMKER, Szczebrzeska 55, 22-400 Zamość, tel.538435743 (to adres naszego magazynu), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z art. 27 Ustawy, Konsument zobowiązuje się do zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiadającym wymogom opakowania oryginalnego oraz oddanie go w stanie niepogorszonym pod rygorem poniesienia kosztów związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem towaru przez Konsumenta.

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy, tj. w szczególności w stosunku do umowy której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma dla niego charakteru zawodowego.

11. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest objęty ochroną wyłącznie w zakresie:

a) Niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych.
b) Odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów.
c) Prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

12. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

13. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest objęty ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

VIII. REKLAMACJE

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(1) Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Klient może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej skleprynkowy@gmail.com lub korzystając formularza dostępnego w Sklepie internetowym lub pisemnie na adres Sprzedającego: ONLINE VIDEO MEDIA WOJCIECH SIRYK, ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów.

3. Klient, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, data Zamówienia, nazwa i kod Towaru adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania. Składając reklamację Klient proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji .O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą pocztową, lub na adres poczty elektronicznej.

5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Użytkownik może składać przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej.

6. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania, chyba że będzie to następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

2. W stosunku do Użytkownika nie będącego Konsumentem, Sprzedający może ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Klienta. W szczególności Sprzedający nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem przez Klienta Sklepu internetowego niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem mogą być rozpatrywane pozasądowo poprzez mediacje lub rozstrzygnięcia sądów polubownych. Wykaz stałych sądów polubownych zawiera strona http://www.pssp.org.pl. Wykaz mediatorów prowadzony jest przez każdy sąd okręgowy w Polsce. Na stronach właściwego sądu dostępne są dane mediatorów.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

5. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

6. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

8. Wszelkie informacje, treści, pliki zawierające obrazy i oprogramowanie udostępnione przez Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot własności lub licencji Sprzedającego i chronione są prawem.

9. Sprzedający nie udziela prawa do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji utworów pochodnych lub dystrybucji jakiegokolwiek ich elementu.

XI. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2021.

2. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (b) zmiany oferty Sprzedającego dotyczącej Towarów lub usług świadczonych drogą elektroniczną z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie jego treści do oferty. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

4. Sprzedający poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Użytkowników lub umieszczając ją w Sklepie internetowym w formie dostępnej przy pierwszym logowaniu Użytkownika po zmianie Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu obowiązują od terminu określonego przez Sprzedającego, nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych od poinformowania o zmianie. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej skleprynkowy@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

Shopping Cart
Scroll to Top