Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookie
sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.namzalezy.pl (dalej także jako „Polityka prywatności”)
Celem sklepu internetowego jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także jako: „RODO”).

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do:

– przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkownika ze stron internetowych domenie www.sklep.namzalezy.pl, w tym korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem tych stron internetowych (drogą elektroniczną),
– przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umów zawieranych za pośrednictwem ww. Sklepu internetowego,
– przetwarzania danych osobowych w związku z reklamacjami dotyczącymi korzystana przez użytkownika z ww. Sklepu internetowego.

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Czym są dane osobowe.

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Administrator danych osobowych.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Siryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ONLINE VIDEO MEDIA WOJCIECH SIRYK z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów, NIP 8133759018, REGON 368556235, adres e-mail: kontakt@namzalezy.pl.

Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego może mieć miejsce, w szczególności:

– w związku z reklamacją dotyczącą korzystania z Sklepu internetowego – dla złożenia i rozpatrzenia reklamacji wymagane jest bowiem podanie danych osobowych,
– w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i udzielenia licencji zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
– w celu rejestracji i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
– w związku z zapisywaniem danych mogących stanowić dane osobowe w logach systemowych, tj. oprogramowaniu zapamiętującym i zapisującym działania i zdarzenia związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego. Logi systemowe Sklepu internetowego przechowują: czas wejścia do Sklepu internetowego, IP, „user agent” przeglądarki, URL wywoływanej strony. Przy czym dane te są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia Użytkownikowi usługi dostępu do treści zawartych w Sklepie internetowym oraz w celach administracyjnych i technicznych, w tym dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego,
– w związku z wykorzystaniem Google Analytics. Google Analytics to narzędzie służącego do prowadzenia analiz sieciowych spółki Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Dane gromadzone z wykorzystaniem tego narzędzia są wykorzystywane do celów analitycznych i statystycznych w zakresie korzystania z Sklepu internetowego oraz dla celów optymalizacji korzystania przez użytkownika z Sklepu internetowego. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z Sklepu internetowego. Google używa danych Google Analytics, by świadczyć usługę pomiarową Google Analytics. Identyfikatory, np. pliki cookie i identyfikatory instancji aplikacji, służą do pomiarów interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami klientów. Adresów IP używa się natomiast do ochrony usługi Google Analytics i informowania klientów, skąd pochodzą ich użytkownicy. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub jeśli te strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w związku ze stosowaniem Google Analytics nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Dokonując zmiany ustawień przeglądarki, możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Ponadto, możesz uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem ze strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en,
– w ramach korzystania z Google Analitycs zbieramy również informacje aktywności użytkowników w Sklepie internetowym za pomocą tagów. Tagi to drobne fragmenty kodu witryny internetowej, umożliwiające m.in. pomiar ruchu i zachowania użytkowników, zbieranie informacji o skuteczności reklam online i kanałów społecznościowych, korzystanie z remarketingu i kierowania reklam na grupę docelową oraz testowanie i ulepszanie witryny,
– w związku z wykorzystaniem plików cookie, innych niż pliki cookie Google Analytics. Cookie są to małe pliki tekstowe zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia Sklepu internetowego, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Więcej na temat cookie znajdziesz w sekcji „Wykorzystanie plików cookie w Sklepie internetowym” poniżej.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub licencji zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego – przetwarzanie przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu rejestracji i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym – przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu dostarczania Newslettera – przetwarzanie danych przez Administratora następuje w tym przypadku w oparciu o zgodę Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Klientów informacji i materiałów udostępnionych w ramach Sklepu internetowego – przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) w celach realizacji uzasadnionych interesów Administratora, związanych z prowadzeniem Sklepu internetowego, w tym analizowaniem korzystania przez Klienta z witryny Sklepu, zapewnieniem bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) w celach marketingu bezpośredniego Administratora, w tym doboru towarów i usług do potrzeb Klientów (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie, o których mowa w pkt 10 Polityki prywatności – przetwarzanie danych przez Administratora następuje w tym przypadku w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Administratora obowiązkami prawnymi (w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe.

1. Administrator udostępnia dane osobowe Klientów, jeżeli posiada ku temu podstawę prawną, w szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych Klientom usług.

2. Dane osobowe Klientów mogą zostać również udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów Administratora.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być w szczególności:

3.1. podmioty uprawnione do uzyskania danych Klienta na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
3.2. podmioty, z których usług korzysta administrator celem dostarczenia towarów i usług Klientom, w szczególności:

a) podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające administratorowi systemy teleinformatyczne;
b) przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi Sklepu internetowego;
c) operatorzy systemów płatności;
d) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
e) kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracuje administrator.

3.3. zaufani partnerzy marketingowi Administratora:

a) Google LLC w związku z wykorzystaniem Google Analytics.

Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

W ramach Sklepu internetowego nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO.

Czy dane są przekazywane do krajów spoza EOG?

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), z wyjątkiem przekazywania, do którego może dojść w związku z wykorzystaniem Google Analytics. Niemniej w przypadku Google Analytics informacje na temat korzystania przez Ciebie ze Sklepu internetowego są zwykle przesyłane na serwery Google w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu anonimizacji adresu IP, tak aby wykluczyć możliwość powiązania go z konkretną osobą. Po anonimizacji, skrócony adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam przechowywany. Pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam przechowywany jedynie w wyjątkowych przypadkach. Sklep internetowy korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem do anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowania IP).

Zarazem zawsze przed przekazaniem danych osobowych upewniamy się, że dane państwo trzecie lub odbiorca w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej Usługi i celu przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia Usług, dane będą przetwarzane przez okres świadczenia Usługi, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkowników zgłoszone za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w Sklepie internetowym dane będą przetwarzanie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie użytkownika, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji reklamacji, dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia reklamacji, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane zapisane w plikach cookie przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia cookie zapisanych na urządzeniu użytkownika, okresy te wskazane zostały w sekcji „Wykorzystanie plików cookie w Sklepie internetowym”.

Czas przechowywania danych pozyskanych przez Google Analytics ustalony jest jako: „nie wygasa automatycznie”.

Przysługujące Ci prawa.

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

1. Prawo dostępu do przetwarzanych danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do uzyskania od administratora danych informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, planowanym okresie przetwarzania oraz o odbiorcach, którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii danych osobowych, które są przez administratora danych przetwarzane.

2. Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do administratora danych z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą.

3. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę będącą jedyną podstawą prawną przetwarzania (nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody).

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do administratora danych z żądaniem ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy:

– istnieje prawdopodobieństwo nieprawidłowości danych osobowych (do czasu sprawdzenia przez administratora danych ich prawidłowości),
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
– ustał cel przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.

5. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą – i której dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby lub zawartej umowy – ma prawo żądać od administratora danych udostępnienia (w powszechnie używanym formacie pozwalającym na odczyt) danych przez siebie dostarczonych lub przesłania ich do innego administratora (jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości).

6. Prawo do cofnięcia zgody –jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody).

7. Prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych, które odbywa się w oparciu o usprawiedliwiony cel administratora danych (sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie), chyba że administrator danych wykaże istnienie nadrzędnych podstaw do przetwarzania, w przypadku jednak gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych brak jest konieczności uzasadniania sprzeciwu, administrator musi zastosować się do sprzeciwu.

W celu zrealizowania praw przysługujących Ci na gruncie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z administratorem:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: Wojciech Siryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Siryk ONLINE VIDEO MEDIA z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów,
b) ustnie –do protokołu w siedzibie Administratora,
c) pocztą elektroniczną – na adres: skleprynkowy@gmail.com.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie Sklep internetowy wykorzystuje tzw. cookie.

Cookie są to małe pliki tekstowe zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

W Sklepie internetowym stosowane są pliki cookie:

– „stałe” – tj. pliki, które pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
– „sesyjne” – tj. pliki tymczasowe, które pozostają w urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sklep internetowy korzysta z plików cookie własnych oraz z plików cookie podmiotu trzeciego – w związku z korzystaniem z Google Analytics.

Sklep internetowy wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

 

Pliki cookie są wykorzystywane w naszym Sklepie internetowym w oparciu o zgodę wyrażaną zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, w postaci celów analitycznych w zakresie wykorzystania Sklepu internetowego oraz dla celów optymalizacji korzystania przez użytkownika z Sklepu internetowego.

Jeśli użytkownik uzna, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w naszym Sklepie internetowym może za pomocą odpowiedniej konfiguracji oprogramowania (w szczególności ustawień przeglądarki) wyłączyć ich stosowanie lub skorzystać z mechanizmu umożliwiającego wyrażenie zgody na korzystanie z określonej kategorii plików cookies dostępnego na Stronie internetowej.

Użytkownik może również w dowolnym momencie zmienić zakres wykorzystania plików. Istnieje także możliwość wykasowania przez użytkownika w każdej chwili plików cookie zapisanych na urządzeniu końcowym przez nasz Sklep internetowy.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie – dopuszcza zapisywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Jak wskazano wyżej Użytkownik może jednak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w różny sposób m.in. aby przeglądarka całkowicie blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pragniemy jednak wskazać, iż ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym Sklepie internetowym.

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych lub wykorzystania plików cookie.

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu internetowego.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od: 27.02.2021.

 

Shopping Cart
Scroll to Top